小米发布米兔儿童通话智能腕表


 库博体育apppios - 库博体育app下载   最新资讯   2022-05-03
小米发布米兔儿童通话智能腕表

今天上午10点 ,小米智能家庭发布了小米第一款儿童腕表——米兔儿童德律风腕表的众筹勾当,众筹价269,共两款颜色 。这款儿童腕表是由上海小寻科技有限公司出产的 ,该公司是一家专注儿童智能产物的立异型科技企业 ,也是小米生态链中独一的儿童智能穿着产物公司。

米兔儿童德律风腕表尺寸为40妹妹*15妹妹*189妹妹,重37g,接纳LED灯阵显示屏 ,接纳美国道康宁食物级液态硅胶质料,表扣接纳圆润设计,无金属接触皮肤避免过敏及碰伤 ,可糊口防水。

该款腕表具备高清双向通话、五重定位动能,内置小米挪动“任我行”无月租德律风卡,腕表同时可以设置6个亲情号码 ,一键通话,利便小伴侣使用 ;双卫星旌旗灯号 5重定位,内置车载级陶瓷天线 ,旌旗灯号更不变;撑持一键求救 、一键导航功效,主动记载小伴侣天天的勾当轨迹,可持续记载三个月;安全区域提示 ,小伴侣达到或者脱离设置区域 ,家长会收到短信通知 。但暂不撑持IOS 。

颜色方面,按照儿童性别分为公主粉以及王子蓝两种颜色。

库博体育apppios - 库博体育app下载
【读音】:

jīn tiān shàng wǔ 10diǎn ,xiǎo mǐ zhì néng jiā tíng fā bù le xiǎo mǐ dì yī kuǎn ér tóng wàn biǎo ——mǐ tù ér tóng dé lǜ fēng wàn biǎo de zhòng chóu gōu dāng ,zhòng chóu jià 269,gòng liǎng kuǎn yán sè 。zhè kuǎn ér tóng wàn biǎo shì yóu shàng hǎi xiǎo xún kē jì yǒu xiàn gōng sī chū chǎn de ,gāi gōng sī shì yī jiā zhuān zhù ér tóng zhì néng chǎn wù de lì yì xíng kē jì qǐ yè ,yě shì xiǎo mǐ shēng tài liàn zhōng dú yī de ér tóng zhì néng chuān zhe chǎn wù gōng sī 。

mǐ tù ér tóng dé lǜ fēng wàn biǎo chǐ cùn wéi 40mèi mèi *15mèi mèi *189mèi mèi ,zhòng 37g,jiē nà LEDdēng zhèn xiǎn shì píng ,jiē nà měi guó dào kāng níng shí wù jí yè tài guī jiāo zhì liào ,biǎo kòu jiē nà yuán rùn shè jì ,wú jīn shǔ jiē chù pí fū bì miǎn guò mǐn jí pèng shāng ,kě hú kǒu fáng shuǐ 。

gāi kuǎn wàn biǎo jù bèi gāo qīng shuāng xiàng tōng huà 、wǔ zhòng dìng wèi dòng néng ,nèi zhì xiǎo mǐ nuó dòng “rèn wǒ háng ”wú yuè zū dé lǜ fēng kǎ ,wàn biǎo tóng shí kě yǐ shè zhì 6gè qīn qíng hào mǎ ,yī jiàn tōng huà ,lì biàn xiǎo bàn lǚ shǐ yòng ;shuāng wèi xīng jīng qí dēng hào 5zhòng dìng wèi ,nèi zhì chē zǎi jí táo cí tiān xiàn ,jīng qí dēng hào gèng bú biàn ;chēng chí yī jiàn qiú jiù 、yī jiàn dǎo háng gōng xiào ,zhǔ dòng jì zǎi xiǎo bàn lǚ tiān tiān de gōu dāng guǐ jì ,kě chí xù jì zǎi sān gè yuè ;ān quán qū yù tí shì ,xiǎo bàn lǚ dá dào huò zhě tuō lí shè zhì qū yù ,jiā zhǎng huì shōu dào duǎn xìn tōng zhī 。dàn zàn bú chēng chí IOS。

yán sè fāng miàn ,àn zhào ér tóng xìng bié fèn wéi gōng zhǔ fěn yǐ jí wáng zǐ lán liǎng zhǒng yán sè 。